Strona startowa

deutsch

Firmy członkowskie AHK Polska:

zaloguj

 

White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna Sp. k.

Marszałkowska 142

00-061 Warszawa

Polska

Tel.

0048-22-5050100

Faks

0048-22-5050400Branże
Opis działalności

White & Case jest wiodącą, międzynarodową firmą prawniczą, która ma swoje biura w największych centrach finansowych i przemysłowych świata. W Polsce działa od 1991 r. Kancelaria obecnie zatrudnia ponad 50 prawników, w tym osoby z uprawnieniami nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech i USA. White & Case zapewnia kompleksowe doradztwo prawne, pełną obsługę dokonywanych transakcji, prowadzenie spraw spornych i reprezentowanie w sądzie oraz bieżącą pomoc w obsłudze prawnej spółek. Rozwinięta sieć biur White & Case na świecie i stała współpraca prawników z różnych krajów pozwala na obsługę nawet bardzo skomplikowanych, międzynarodowych transakcji. Naszym Klientom możemy zaoferować pomoc zarówno w planach inwestycyjnych w Polsce, jak i w planach ekspansji na inne rynki, zwłaszcza rynki Europy Środkowo-Wschodniej. White & Case posiada doskonale rozwiniętą sieć biur w regionie. Wysokie kwalifikacje oraz profesjonalizm prawników White & Case regularnie znajdują odzwierciedlenie w rekomendacjach przyznawanych przez renomowane, niezależne instytucje przygotowujące raporty o rynku usług prawniczych.
W roku 20014 kancelaria White & Case otrzymała tytuł „European Law Firm of the Year” (Chambers Europe Award). Dodatkowo Chambers Global 2015 po raz kolejny wyróżnił White & Case w Polsce w kategoriach „Corporate/M&A”, „Capital Markets”, „Dispute Resolution” oraz „Banking & Finance”.
Zakres działalności:
Bankowość i finanse, doradztwo korporacyjne, doradztwo na rzecz administracji publicznej, doradztwo podatkowe, energetyka, finansowanie projektów inwestycyjnych, fuzje i przejęcia, infrastruktura, inwestycje bezpośrednie, inwestycje kapitałowe typu private equity, ochrona środowiska, postępowania sądowe i arbitrażowe, prawo konkurencji, prawo pracy, prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek farmaceutyczny, rynek nieruchomości, rynki kapitałowe, telekomunikacja, media i nowoczesne technologie, własność intelektualna i przemysłowa.

Informacje prasowe
18 LIPCA 2017 r. … Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case LLP doradzała spółce Play Communications S.A. (Play) oraz jej akcjonariuszom: funduszom Novator i Olympia, przy pierwszej ofercie publiczne Play o wartości ok. 4,4 miliardów złotych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, która wycenia spółkę na 16 miliardów złotych.

Warszawa, 28 czerwca 2017 roku. Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case występowała w charakterze doradcy prawnego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie („Oferujący”), przy ustanowieniu w dniu 26 maja 2017 r. przez Echo Investment S.A. („Emitent”) II Programu Emisji Obligacji („Program”) do wysokości 300 milionów zł lub równowartości tej kwoty w euro.

Warszawa, 16 maja 2017 r. W dniu 16 marca 2017 roku Sąd Apelacyjny uwzględnił apelację White & Case reprezentującej polsko-hiszpańskie konsorcjum, którego liderem był Mostostal-Warszawa S.A. W tej precedensowej sprawie Sąd Apelacyjny przesądził, że tzw. wykreślenie Subklauzuli 13.8 FIDIC z umowy o roboty budowlane nie jest równoznaczne z wyłączeniem dopuszczalności sądowego podwyższenia wynagrodzenia na podstawie artykułu 3571 lub 632 § 2 Kodeksu cywilnego.

Warszawa, 5 kwietnia 2017 r. Wyrokiem z dnia 20 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od GDDKiA na rzecz konsorcjum wykonawców kwotę niemal 30 mln złotych oraz odsetki za okres ponad czterech lat. Konsorcjum w składzie Polimex-Mostostal S.A., Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Infraestructuras S.A. reprezentowała kancelaria White & Case. Wyrok jest już prawomocny.

Warszawa, 20 marca 2017 r. W dniu 23 lutego 2017 roku Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną złożoną przez White & Case w imieniu polsko-hiszpańskiego konsorcjum, którego liderem był Mostostal Warszawa S.A. W tej precedensowej sprawie Sąd Najwyższy przesądził, kto musi być pozwanym w sprawach dotyczących nadużywania gwarancji bankowych.

Kancelaria White & Case doradzała bankom przy ustanowieniu pierwszego na polskim rynku międzynarodowego program emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. o wartości 4 miliardów EUR oraz pierwszej emisji listów zastawnych w ramach tego program o wartości 500 milionów EUR. Jest to pierwszy międzynarodowy program emisji listów zastawnych emitowanych w oparciu o polskie przepisy prawa, a zarazem pierwsza emisja polskich listów zastawnych na rynkach międzynarodowych.

Warszawa, 19 października 2016 roku. Globalna kancelaria prawnicza White & Case LLP występowała w charakterze doradcy prawnego Waterland Private Equity Investments B.V. („Waterland PE”) w związku z nabyciem 61,16% ogólnej liczby akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. („Kredyt Inkaso”) od jej dotychczasowych akcjonariuszy.

Warszawa, 4 października 2016 roku. Globalna kancelaria prawna White & Case występowała w charakterze doradcy prawnego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) w związku ze sprzedażą wszystkich posiadanych przez JSW akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. („WZK Victoria”) na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”) oraz Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. („TFS”) (ARP i TFS razem jako „Inwestorzy”).

Warszawa, 12 lipca 2016 roku. Globalna kancelaria prawna White & Case występowała w charakterze doradcy prawnego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) w związku ze sprzedażą 100% akcji Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. („SEJ”) na rzecz PGNIG TERMIKA S.A. („PGNIG Termika”). JSW i PGNiG Termika zawarły 4 lipca br. przedwstępną umowę sprzedaży akcji SEJ.

Warszawa, 6 czerwca 2016 r. Globalna kancelaria prawna White & Case doradzała spółce Echo Investment S.A. w związku z dwiema znaczącymi transakcjami kredytowymi.

Warszawa, 13 maja 2016 roku. Międzynarodowa kancelaria prawnicza White & Case LLP występowała w charakterze doradcy prawnego spółki Synthos S.A. (jednego z największych w Polsce producentów surowców chemicznych oraz wiodącego w Europie producenta kauczuków emulsyjnych), przy nabyciu od INEOS Enterprises przedsiębiorstwa INEOS Styrenics (wiodącego producenta wysokiej jakości polistyrenu spienialnego dla branży budowlanej, konstrukcyjnej i opakowaniowej).

Warszawa, 9 maja 2016 roku. Międzynarodowa kancelaria prawnicza White & Case LLP występowała w charakterze doradcy prawnego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) oraz spółki zależnej JSW - Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. („SEJ”) w związku ze sprzedażą akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu Zdroju („PEC”).

Warszawa 25 listopada 2015 r. Kancelaria White & Case doradzała konsorcjum banków: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Santander GBM and Societe Generale Corporate & Investment Banking w związku z emisją przez PZU Finance AB (publ) obligacji imiennych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 350.000.000 EUR.

Warszawa, 2 listopada 2015 r. Globalna kancelaria prawna White & Case doradzała konsorcjum banków w skład którego wchodziły Bank Zachodni WBK S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz mBank S.A. w związku z udzieleniem finansowania w formie kredytu rewolwingowego do wysokości 700 000 000 PLN na rzecz spółki Eurocash S.A.

Warszawa 21 maja 2015 r. White & Case P. Pietkiewicz M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k. będąca częścią międzynarodowej firmy prawniczej White & Case LLP pełniła funkcję wyłącznego doradcy prawnego (exclusive counsel) w związku ze sprzedażą przez Mansa Investments sp. z o.o. (spółka pośrednio w 100% kontrolowana przez Kulczyk Investments S.A.), 15,4% pakietu akcji spółki Polenergia S.A. o wartości 189 milionów złotych w drodze tzw. budowania przyspieszonej księgi popytu.

Warszawa, 11 maja 2015 r. Globalna kancelaria White & Case LLP doradzała Domowi Maklerskiemu mBanku S.A. działającemu jako Globalny Koordynator, Współprowadzący Księgę Popytu oraz Współoferujący, mBank S.A. działającemu jako Gwarant Emisji oraz Bankowi Zachodniemu WBK S.A. działającemu jako Współprowadzący Księgę Popytu, Współoferujący oraz Gwarant Emisji w związku z wartą 504 mln złotych pierwszą ofertą publiczną oraz notowaniem akcji Uniwheels AG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Międzynarodowa kancelaria prawnicza White & Case doradzała Bankowi Pekao SA przy finansowaniu dłużnym projektu partnerstwa publiczno-prywatnego dotyczącego modernizacji zespołu akademików Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bank Pekao SA jest jedynym kredytodawcą inwestycji.

White & Case P. Pietkiewicz M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k. będąca częścią międzynarodowej firmy prawniczej White & Case LLP doradzała Synthos S.A., jednemu z największych producentów surowców chemicznych w Europie („Synthos”), w związku z pozyskaniem finansowania na rynkach międzynarodowych poprzez emisję obligacji typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 350 milionów EUR, wyemitowanych przez Synthos Finance AB (publ), z siedzibą w Sztokholmie w Szwecji, spółkę w 100% zależną od Synthos S.A., będącą spółką specjalnego przeznaczenia.

White & Case P. Pietkiewicz M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k. doradzała Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. („JSW”), w transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kompanii Węglowej S.A. obejmującej Kopalnię Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice”. Wartość transakcji wyniosła 1,49 miliarda złotych.

White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. doradzała KI Chemistry société à responsabilité limitée, będącej spółką zależną Kulczyk Investments S.A., w związku z nabyciem akcji spółki CIECH S.A.
Transakcja została przeprowadzona w drodze wezwania, ogłoszonego dnia 5 marca 2014 r., do zapisywania się na sprzedaż 34.781.939 akcji CIECH S.A. stanowiących 66% kapitału zakładowego Ciech S.A. W wyniku wezwania zawarto, w dniu 4 czerwca 2014 r., transakcje, których pr

White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. doradzała WOOD & Company Financial Services, A.S. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, występującemu w roli Wyłącznego Globalnego Koordynatora oraz Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu, w związku ze sprzedażą akcji Integer.pl S.A. o wartości 222 miliony złotych.

White & Case została uznana Europejską Kancelarią Roku 2014 na ceremonii rozdania nagród Chambers Europe Awards for Excellence przyznawanych wyróżniającym się kancelariom prawnym za wybitne osiągnięcia, w tym doskonałą jakość pracy, znakomitą jakość usług oraz imponujący rozwój.

Kancelaria White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. doradzała Banco Espirito Santo de Investimento, Oddział w Polsce, Jefferies International Limited oraz Domowi Maklerskiemu mBanku działającym w charakterze menedżerów oferty w związku z wartą 210 mln złotych pierwszą ofertą publiczną oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji spółki Prime Car Management S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kancelaria White & Case doradzała spółce Złomrex International Finance S.A. (ZIF) przy restrukturyzacji papierów dłużnych high-yield o wartości ok. 118 mln dolarów zapadalnych w 2014 r.

Utworzona we Francji spółka ZIF jest spółką celową grupy kapitałowej Cognor S.A., będącej jednym z największych (pod względem wolumenu) dostawców złomu, drugim co do wielkości na świecie sprzedawcą półgotowych wyrobów ze stali oraz piątym co do wielkości sprzedawcą (pod względem wolumenu) gotowych produktów ze stali w Polsce.

Międzynarodowa kancelaria prawnicza White & Case LLP doradzała spółce P4 sp. z o.o., działającej na polskim rynku telefonii komórkowej pod marką Play, przy pierwszej emisji obligacji typu high yield, w dwóch transzach w wysokości 870 mln Euro i 130 mln złotych (pierwsza w historii emisja obligacji typu high yield denominowanych w polskich złotych) oraz przy zawarciu kredytu odnawialnego (super senior RCF). P4 sp. z o.o. jest spółką portfelową zarządzaną przez Olympia Development i londyński fundusz Private Equity Novator.

White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. doradzała na rzecz IPOPEMA Securities S.A., występującego w roli globalnego koordynatora, prowadzącego księgę popytu oraz oferującego, w związku z publiczną ofertą akcji nowej emisji o wartości 224 mln PLN spółki Globe Trade Center S.A., wiodącego dewelopera nieruchomości komercyjnych w regionie Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej, przeprowadzoną w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu.

White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. doradzała Vattenfall AB, jednemu z największych w Europie producentów energii oraz największemu producentowi ciepła, w związku ze sprzedażą udziałów w polskiej spółce energetycznej Enea S.A.

Kancelaria White & Case wyróżniona tytułem „Doradcy prawnego roku w Europie Środkowo-Wschodniej” (Central & Eastern Europe Legal Adviser of the Year) przyznawanym w ramach europejskich nagród w zakresie fuzji i przejęć (M&A) przez Financial Times i Mergermarket

Kancelaria White & Case została uznana “Kancelarią Roku 2013 w Europie Środkowo-Wschodniej” w czasie ceremonii rozdania nagród Chambers European Awards for Excellence, która odbyła się w Londynie w dniu 25 kwietnia 2013 r.

Międzynarodowa firma prawnicza White&Case LLP ogłosiła dziś powstanie Globalnej Praktyki Pro Bono, której zadaniem będzie koordynowanie i promowanie działalność pro bono firmy na całym świecie. Na czele nowej praktyki stanie wybitny europejski prawnik, Ian Forrester, wspólnik z Brukseli.

Z wielką przyjemnością informujemy o wielkim sukcesie p. dr Janusza Fiszera oraz praktyki podatkowej White & Case w prestiżowym III Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanym przez Gazetę Prawną i opublikowanym 12 lutego br. jako specjalna wkładka do Gazety Prawnej. Na uroczystej gali w Hotelu Polonia wręczono wyróżnienia rekomendowanym osobom i firmom.
back