Strona startowa

deutsch

Firmy członkowskie AHK Polska:

zaloguj

 

BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sp. k.

ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

Polska

Tel.

0048 222 793 100

Faks

0048 222 793 111Oddziały firmy

BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sp. k.

ul. Uniwersytecka 13

40-007 Katowice

Polska

Tel.

+48 32 253 68 77

Faks

+48 32 253 68 87

BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sp. k.

ul. Łostowicka 29

80-121 Gdańsk

Polska

Tel.

+ 48 58 340 43 85

Faks

+ 48 58 340 43 90BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sp. k.

ul. Iłłakowiczówny 11

60-789 Poznań

Polska

Tel.

+48 61 850 19 26

Faks

+48 61 850 19 27Przedstawiciele firmy

Joern Brockhuis

Tel.

+48 58 340 43 85

Faks

+48 58 340 43 90Branże
Opis działalności

Jesteśmy interdyscyplinarną kancelarią o międzynarodowym zasięgu. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych, podatkowych oraz w zakresie audytu dla przedsiębiorstw krajowych i inwestorów zagranicznym w Europie Środkowo-Wschodniej i w Azji Centralnej.
Zapewniamy kompleksowe rozwiązania wynikające z doskonałej znajomości kluczowych sektorów gospodarki rynkowej. Struktura naszej kancelarii umożliwia ścisłą współpracę ponad 60 prawników na terenie całego kraju w zespołach podzielonych według działów gospodarki – zapewnia to szybki i skuteczny dostęp do informacji z różnych obszarów prawa. W bieżącym doradztwie prawnicy i doradcy podatkowi pracują w zespołach, co umożliwia uwzględnienie najróżniejszych perspektyw danego zagadnienia. Przygotowywane przez nas rozwiązania są następstwem najwyższej jakości wiedzy i wymagań naszych Klientów.

Nasze główne obszary praktyki to:
Bankowość i finansowanie
Nieruchomości
Prawo zamówień publicznych
Prawo budowlane
Fuzje i przejęcia
Prawo energetyczne
Prawo spółek i bieżące doradztwo
Prawo pracy
Procesy sądowe i arbitraż
Podatki
Compliance Check
Księgowość
Audyt

Doradztwo prowadzone jest w językach polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim oraz białoruskim.

Jako jedyna kancelaria w Polsce jesteśmy członkiem międzynarodowej sieci renomowanych, niezależnych firm prawniczych ADVOC - zrzeszającej kancelarie prawne z ponad 50 krajów na całym świecie - co umożliwia nam skuteczne doradztwo klientom wszędzie tam, gdzie nas potrzebują.

Informacje prasowe
Z dniem 1. grudnia 2014 r. wejdzie w życie Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1161). Nowelizacja ta ma na celu uproszczenie procedur związanych zarówno z rozpoczęciem jak i prowadzeniem działalności gospodarczej. W szczególności dąży ona do przyspieszenia rejestracji podmiotu, a w konsekwencji do skrócenia drogi do momentu od którego dany podmiot będzie mógł prowadzić działalność.

W praktyce bankowej zdarza się, że kredyt udzielany jest w walucie obcej, natomiast z treści zawartej między stronami umowy kredytu wynika, że zarówno wypłata kredytu na rzecz kredytobiorcy jaki i następnie jego spłata na rzecz kredytodawcy (banku) mają nastąpić w walucie polskiej. Udzielenie kredytu w walucie obcej ma tu raczej służyć jego odpowiedniej waloryzacji poprzez ustalenie każdorazowo jego wysokości w PLN w oparciu o przyjęty w umowie kurs waluty, w jakiej został udzielony kredyt.

Z dniem 1 stycznia 2015 zmianie ulegną zasady zaliczania do kosztów podatkowych odsetek zapłaconych od pożyczek udzielanych przez podmioty powiązane kapitałowo (tzw. niedostateczna kapitalizacja). W efekcie wiele spółek finansowanych kapitałem obcym przez spółki powiązane straci od roku 2015 prawo do zaliczania do kosztów podatkowych znacznej części płaconych odsetek.

Dnia 15 września 2014 roku odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie procedowanej w sejmie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wysłuchanie publiczne zostało zorganizowane przez komisję ds. energetyki i surowców energetycznych. Wiele poruszanych w czasie wysłuchania tematów, dotyczyło lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Resort gospodarki przedstawił wstępny projekt nowej polityki energetycznej Polski do 2050 roku. Konsultacje społeczne dotyczące przygotowanego projektu dokumentu, trwały do dnia 1 września 2014 roku.

Wytwórca energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, począwszy od 2004 roku ma obowiązek uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej niezależnie od mocy odnawialnego źródła energii. Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest wydawana Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W 2004 roku, znaczna część koncesji była udzielana na okres 10 lat, w związku z tym w 2014 roku wydane w tamtym czasie koncesji wygasną.

Zgodnie z art. 93 ustawy o księgach wieczystych i hipotece „jeżeli zmniejszenie wartości nieruchomości naruszające bezpieczeństwo hipoteki nastąpiło na skutek okoliczności, za które właściciel nie odpowiada, hipoteka obejmuje przysługujące właścicielowi roszczenie o naprawienie szkody.”

W przepisach prawnych nie funkcjonuje pojęcie „odrolnienia” – w potocznym znaczeniu pojęcie to używane jest dla określenia czynności, które polegają na zmianie sposobu przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych i tym samym są niezbędne do uzyskania np. pozwolenia na budowę na gruntach wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub leśne. Zmiana sposobu przeznaczenia wymaga jednak uzyskania specjalnej zgody.

Z uwagi na jednoznaczną treść artykuł 88 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (ustawa o KWiH) nie budzi wątpliwości, że - w przypadku wszczęcia egzekucji komorniczej - na zaspokojenie wierzytelności wierzyciela zabezpieczonej hipoteką ustanowioną na jego rzecz na nieruchomości dłużnika, przeznaczone zostaną nie tylko cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, ale także dodatkowo ewentualne przychody uzyskane z tytułu umów najmu lub dzierżawy po zajęciu tej nieruchomości przez komornika

Zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce (tekst jednolity z dnia 19.07.2004 roku, Dz. U. Nr 167, poz. 1758) cudzoziemcy, będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw– stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej – po upływie 12 lat od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, nie będą mieli już obowiązku uzyskiwania zezwolenia na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych w Polsce.

Obowiązująca obecnie ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity z dnia 12 listopada 2010, DZ. U. Nr 243 poz. 1623) na skutek licznych nowelizacji i wprowadzanych i poprawek stała się zagmatwanym i często trudnym w interpretacji zbiorem przepisów. Dodatkowo proces realizacji inwestycji budowlanych regulowany jest przez cały szereg uregulowań zawartych w odrębnych aktach prawnych. Na przestrzeni wielu lat planowano uchwalanie zupełnie nowej ustawy prawo budowlane.

Zgodnie z art. 75 § 1 Prawa Bankowego, w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu.

2-tygodniowy okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony może być niezgodny z prawem Unii Europejskiej

Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 4 kwietnia 2014 r. I PK 249/13:

„Pracodawca nie musi płacić pracownikowi dodatku za godziny nadliczbowe, jeśli osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy ma obowiązki, których wypełnienie zajmuje jej więcej niż ustalona w umowie część etatu, ale mniej niż osiem godzin w ciągu dnia.

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 208)

Na podstawie przepisów wprowadzonych nowelizacją został poszerzony katalog prac, przy wykonywaniu których dopuszczalna jest praca w niedziele i święta.

W dniu 30.05.2014 r. ww. ustawa została uchwalona i przekazana Prezydentowi oraz Marszałkowi Sejmu.
Zmiany, które zostaną wprowadzone nowelizacją dotyczą uregulowania sytuacji, gdy wobec pracodawcy wszczęte zostało wtórne postępowanie upadłościowe po wcześniejszym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub po oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia

W dniu 22 maja 2014 roku, Prezes UOKiK wydał opinię w sprawie zgodności projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z wydanymi przez Komisję Europejską wytycznymi w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę oraz nowym rozporządzeniem Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych z dnia 21 maja 2014 roku (GBER).

W dniu 21 maja 2014 roku zostały przyjęte przez Komisję Europejską GBERy, czyli tzw. wyłączenia blokowe. GBERy zostały przyjęte w formie rozporządzenia i określają kategorie pomocy publicznej, wyłączonej z obowiązku notyfikacji do Komisji Europejskiej.

Decyzją z dnia 26 maja 2014 roku, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki po rozpatrzeniu wniosku PSE S.A. uznał za niegodne z prawem ograniczenia dotyczące przyłączenia źródeł OZE o nieprzewidywalnej pracy, takich jak elektrownie wiatrowe, które PSE próbowały zamieścić w zmienionej instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej PSE S.A.(IRiESP).

Do tej pory istniała niejednolita wykładnia dotycząca obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, w wyniku prowadzenia inwestycji dotyczących budowy urządzeń infrastruktury technicznej są wolne od podatku do

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 lutego 2014 roku, sygn. II OSK 2129/12 orzekł, że jednostki wytwórcze elektrowni wiatrowych są urządzeniami „infrastruktury technicznej”. Powyższy wyrok ma znaczenia dla inwestorów, składających wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (Decyzja WZ) dla elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na obszarach, gdzie nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Chcielibyśmy poinformować, iż w dniu 1 marca 2014 r. do biura BSJP w Poznaniu dołączył doradca podatkowy Katarzyna Gajda.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych należy do naczelnych zasad obowiązujących w systemie prawnym ksiąg wieczystych.

Generalne zasady najmu lokali mieszkalnych w Polsce zostały określone przepisami Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 ze zm.; dalej „Ustawa”).

Wyrokiem z 14 stycznia 2014r. (SK 25/11) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o kosztach sądowych, w zakresie w jakim określa opłatę stosunkową od skargi na orzeczenie KIO nie narusza Konstytucji RP.

Z dniem 24 grudnia 2013 roku weszła w życie uchwalona przez Sejm 8 listopada 2013r. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych mająca istotne znaczenie dla realizacji zamówień na roboty budowlane. Nowe regulacje – w zamiarze ustawodawcy – mają na celu wzmocnienie ochrony podwykonawców występujących przy wykonywaniu zamówień publicznych.

W niniejszym Biuletynie Prawa Pracy zostaną przedstawione, w sposób chronologiczny, wybrane przez nas istotne zmiany w przepisach szeroko rozumianego prawa pracy, które zostały wprowadzone w 2013 r. i w bieżącym roku będą miały praktyczne znaczenie dla działalności przedsiębiorców i ich pracowników.

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Gospodarki prace nad projektem ustawy OZE nabrały rozpędu. Dnia 29 stycznia 2014 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została wersja 6.1 tej ustawy. Jest to już trzecia z kolei wersja ustawy OZE w przeciągu ostatnich trzech miesięcy, wcześniejsze wersje tj. 4.0. i 4.1. zostały opublikowane odpowiednio 12 listopada i 31 grudnia zeszłego roku.

Na początku roku Sejm skierował projekt nowelizacji Prawa Budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do prac w komisjach sejmowych. Projekt ten przewiduje m.in. że nowe elektrownie wiatrowe o mocy ponad 500 kW będą mogły znajdować się w odległości co najmniej 3 km od zabudowań, natomiast te elektrownie, które zostały już wybudowane będą musiały zostać dostosowane do tych regulacji w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Przepisy projektu ustawy OZE, które wprowadzają nowy system wsparcia dla energii z odnawialnych źródeł energii (dalej OZE), muszą zostać notyfikowane Komisji Europejskiej pod względem zgodności przewidzianej pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem.

Zgodnie ze stanowiskiem Wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 grudnia 2013 roku, osoba dokonująca instalacji mikro instalacji lub małych instalacji odnawialnych źródeł energii nie ma obowiązki posiadania certyfikatu, czyli dokumentu wydawanego przez Prezesa UDT, który potwierdza posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania określonych rodzajów odnawialnych źródeł energii. Posiadanie takiego certyfikatu przez instalatora jest dobrowolne.

W grudniu 2013 r. w kompleksie Bonarka 4 Business w Krakowie zostało otwarte centrum zajmujące się obsługą spółek Grupy Lufthansa oraz nowa siedziba Lufthansa Global Business Services. W negocjacjach warunków umowy najmu z deweloperem (TriGranit), w tym w zapewnieniu optymalnych warunków do przeprowadzki do nowego biura jeszcze na etapie realizacji inwestycji wspierały Lufthansę prawniczki z Kancelarii BSJP: radca prawny Alicja Mizerska i aplikantka radcowska Karolina Pyzio.

W dniu 10 grudnia 2013 r. partnerzy kancelarii BSJP Krzysztof Kowalczyk, radca prawny, oraz Andrzej Preiss, adwokat, zostali wpisani na Listę Arbitrów Sądu Arbitrażowego przy SIDiR (Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców), natomiast Jarosław Sroka, radca prawny, został wpisany na Listę Członków Zwyczajnych SIDiR.

Od dnia 1 lipca 2013 BSJP Brockhuis Jurczak Prusak wchodzi w skład RSP International.

Jarosław Sroka z sukcesem doradzał konsorcjum P.R.I. Pol-Aqua S.A. w przetargu na wykonanie rewitalizacji trasy kolejowej na odcinku Koluszki-Częstochowa.
back